Merci un all déi Leit a Sponsoren déi sech un eisem Indoor Cycling bedeelegt hunn, an esou vir e gudden Zweck bäigedroen hunn. E grousse Merci och un d'Immobilière Abby Toussaint déi eis dëse Video zur Verfügung gestallt huet.


Video